BúsquedaFiltros aplicados:


Comenzar una nueva búsqueda
Añadir filtros

Usa los filtros para refinar los resutados de búsqueda.

Resultados 11-20 de 51.
Resultados por ítem:
AccesoFecha de publicaciónTítuloAutor(es)Tipo???itemlist.dc.date.*???
1624Ara ojats queus notifiquen y fan a saber de part de la S.C.R. Magestat e per aquella de part del señor Don Henrique de Auila y Guzman, marques de Pobar, ... lloctinent y capita general en la present ciutat, y Regne de Valencia, que per quant los bomians o gitanos ... no sols no son de vtilitat alguna peral be publich del present regne, sino de molt gran dany y perjuhi, diuagant per aquell com a gent ociosa y vagabunda ... y notoriament son tenguts per gent de mal viure ... y per dites rahons expellir y llançarlos de aquell ...Valencia (Reino)info:eu-repo/semantics/book; info:eu-repo/semantics/book2009-02-06; 2009-10-09T23:12:59Z; 2009-10-09T23:12:59Z; 1624
1638Ara ojats queus notifiquen y fan a saber de part de la S.C.R. Magestat e per aquella de part del illustrissimo y excelentissimo senyor don Fernando de Borja, ... loctinent y capita general en la present ciutat y regne de Valencia, que per quant de les parcialitats y bandositats quey la en lo present Regne ... le segueix notori e gran perjuhi al benefici publich y a la pau y quietut que per tots camins se ha de procurar ...Valencia (Reino)info:eu-repo/semantics/book; info:eu-repo/semantics/book2009-02-06; 2009-10-09T23:13:02Z; 2009-10-09T23:13:02Z; 1638
1588Real crida y edicte sobre les armes prohibides, portar ni tenir als nouament conuertits en lo present RegneValencia (Reino)info:eu-repo/semantics/book; info:eu-repo/semantics/book2009-02-06; 2009-10-09T23:10:51Z; 2009-10-09T23:10:51Z; 1588
1613Real Pragmatica ab la qual la magestat del rey Don Felip nostre Senyor prohibix tot genero de pedrenyals de qualseuol llargaria que sien y los arcabuços de mecha menors de tres palms y mig de alna de ValenciaValencia (Reino)info:eu-repo/semantics/book; info:eu-repo/semantics/book2009-02-06; 2009-10-09T23:12:24Z; 2009-10-09T23:12:24Z; 1613
1609Crida y edicte sobre la prohibicio dels punyals de Chelua o de tall de Chelua o de tall de ganiuets y que ningu puga portar sino daga portant espasaValencia (Reino)info:eu-repo/semantics/book; info:eu-repo/semantics/book2009-02-06; 2009-10-09T23:12:02Z; 2009-10-09T23:12:02Z; 1609
1586Real Pragmatica y edicte feta per la magestad del Rey Nostre Senyor sobre la expulsio y persecucio dels bandolers, lladres, saltejadors de camins e altres malfatants y delinquents que van diuagant per lo present regne ab armes prohibides inquietant y perturbant lo commerci y tracte dels habitans e trastejants en aquellValencia (Reino)info:eu-repo/semantics/book; info:eu-repo/semantics/book2009-02-06; 2009-10-09T23:11:17Z; 2009-10-09T23:11:17Z; 1586
1627Ara ojats queus notifiquen y fan a saber de part de la S.C.R. Magestat e per aquella de part del illustrissimo y excellentissimo señor Don Henrique de Auila y Guzman, marques de Pobàr, ... lloctinent y capita general en la present ciutat y Regne de Valencia, que per quant lo Rey nostre señor ab sa real pragmatica ... concedi llicencia e facultad a qualseuol persones ... pera q[ue] ... poguessen vsar de pedreñals y escopetes de pedra ... ab tal que lo canofos y hagues de ser de quatre palms de llagaria, mida de Cataluña ...Valencia (Reino)info:eu-repo/semantics/book; info:eu-repo/semantics/book2009-02-06; 2009-10-09T23:13:29Z; 2009-10-09T23:13:29Z; 1627
1598Real Crida y edicte sobre les coses concernents al be comu de la present ciutat y Regne de Valencia y bona administracio de la justiciaValencia (Reino)info:eu-repo/semantics/book; info:eu-repo/semantics/book2009-02-06; 2009-10-09T23:13:42Z; 2009-10-09T23:13:42Z; 1598
1615Carta de la S.C.R. Magestad del Rey nuestro señor que declara la real pragmatica de 15 de abril, 1614 a los nobles, magnificos, amados consejeros, el regente y doctores de mi Real Audiencia de ValenciaValencia (Reino)info:eu-repo/semantics/book; info:eu-repo/semantics/book2009-02-06; 2009-10-09T16:50:37Z; 2009-10-09T16:50:37Z; 1615
1622Real pragmatica feta per la Magestat del Rey nostre senyor ab la qual mana reduhir tots los censals de les ciutats, viles reals, vniuersitats y particulars del present regne a raho de vint mil lo millar que es a sou per lliuraValencia (Reino)info:eu-repo/semantics/book; info:eu-repo/semantics/book2009-02-06; 2009-10-09T16:50:21Z; 2009-10-09T16:50:21Z; 1622